Συμβουλευτικές & Μελετητικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές & Μελετητικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε  συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για τους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τουρισμού.

Άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν στον Τουρισμό και λοιπές μορφές τουρισμού (πχ. αγροτουρισμός, κλπ).

Ανάληψη και εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Project Management τεχνικών, βιομηχανικών, τουριστικών έργων και επενδύσεων.

Ένταξη Φορέων και Εταιρειών στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ, στον Επενδυτικό Νόμο κ.λπ.